11.04.2017, 10:00 Uhr
Hochamt - Chrisammesse

Veranstaltungsdetails

Mädchenchor am Aachener Dom

Peace Mass – Bob Chilcott

Ubi caritas – Carl Bertil Agnestig

Orgelmusik

Charles Marie Widor: Mattheus-Final

Quartalsprogramm September - Dezember

Programm

Infoheft 03/2022

Infoheft